Regulamente interne

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Prezentul Regulament de Ordine Interioară cuprinde reguli şi norme de conduită necesare pentru buna desfăşurare a activităţii interne a Sport Club Municipal GLORIA Buzau

Art.2. (1) Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor participantilor la activitatea sportiva care au incheiat contracte de activitate sportive indiferent de durata, salariaţilor care au incheiate contracte individuale de muncă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza de contracte de prestări servicii , elevilor legitimati in cadrul clubului precum si celor care isi desfasoara activitatea in cadrul clubului  pe baza de voluntariat.
(2) Scopul prezentului Regulament de Ordine Interioară este acela de a asigura funcţionarea clubului în condiţiile unui climat intern , corect, demn şi plăcut, propice înaltei performanţe sportive şi individuale a sportivilor, si celorlalti angajati, având la bază următoarele principii:
a)    principiul bunei credinţe;
b)    principiul respectului reciproc între instituţie , angajati si sportivi, respectiv între angajaţi si sportivi;
c)    principiul deontologiei profesionale;
d)    principiul egalităţii de şanse şi de tratament;
e)    principiul solidarităţii;
f)     principiul transparenţei;
g)    principiul libertăţii de asociere pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, sociale, culturale, economice, etc.;
h)   principiul răspunderii personale faţă de instituţie şi faţă de societate, pentru activitatea desfăşurată în orice plan: sportiv, ştiinţific, administrativ, etc.
Art. 3.(1) Regulamentul de Ordine Interioară al Sport Club Municipal GLORIA Buzau a fost elaborat în conformitate cu prevederile :
Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 69/2000 – Legea educatiei fizice si sportului cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legii nr. 202/2002, privind   egalitatea   de   şanse  între  femei  şi  bărbaţi, O.G. nr.  27/2002 privind procedura de soluţionare a petiţiilor, Regulamentului de organizare si functionare al Sport Club Municipal GLORIA Buzau precum si ale Hotararilor Consiliului local al municipiului Buzau.
(2) Orice revizuire sau completare ulterioară a Regulamentului de Ordine Interioară, va trebui să aibă în vedere eventualele modificări intervenite în legislaţia specifică domeniului de activitate al Sport Club Municipal GLORIA Buzau.
Art.4.(1) Prezentul Regulament de ordine interioara cuprinde dispozitii cu privire la urmatoarele categorii :
a)    reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul clubului;
b)    reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c)    drepturile si obligatiile clubului , a participantilor la activitatea sportiva precum si celorlati salariati;
d)    procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale participantilor la activitatea sportiva si a celorlalti salariati;
e)    reguli concrete privind disciplina in sport si a muncii in unitate;
f)    abaterile disciplinare de la Regulamentele disciplinare ale federatiilor sportive pe ramura de sport si sanctiunile aplicabile ;
g)    reguli referitoare la procedura disciplinara pentru participantii la activitatea sportiva si ceilalti salariati;
h)    modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice.
(2) Prezentul regulament se completeaza cu regulamentele de ordine interioara specifice fiecarei sectii sportive.
Art.5.(1) Prevederile Regulamentului de Ordine Interioară se aplică tuturor sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor ,celorlalti participant la activitatea sportiva si a celorlalti angajati din cadrul Sport Club Municipal GLORIA Buzau indiferent de forma şi durata contractului de activitate sportiva sau individual de muncă, de funcţia pe care o deţin sau de poziţia ierarhică ocupată.
(2) Dacă participantii la activitatea sportiva sau ceilalti salariaţii ai Sport Club Municipal GLORIA Buzau sunt delegaţi la alte instituţii sau cluburi, aceştia vor fi obligaţi să respecte atât dispoziţiile prezentului Regulament de Ordine Interioară, cât şi pe cele stabilite prin Regulamentul Intern al instituţiei la care sunt delegaţi.
Art. 6.(1) În cadrul Sport Club Municipal GLORIA Buzau işi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal:

 1. sportivi , antrenori coordonatori, antrenori, asisitenti medicali, medici,maseuri, experti si referenti sportivi, alti participanti la activitatea sportiva .

 2. personal contractual cu functii de conducere

 3. personal contractual cu functii de executie

(2) Salariaţii, indiferent de categoria din care fac parte, pot fi angajati cu timp intreg de lucru   sau cu timp partial.
(3) În desfăşurarea activităţii lor, participantii la activitatea sportiva si salariaţii trebuie să isi achite sarcinile conţinute în  fişa postului pe care-l ocupă.

(4) Participantii la activitatea sportiva , asa cum sunt definiti de Legea nr.69/2000 – legea educatiei fizice si sportului , incheie cu Sport Club Municipal GLORIA Buzau contracte de activitate sportive/ contracte individuale de munca.
Art. 7. Toate categoriile de personal vor avea încheiate cu Sport Club Municipal GLORIA Buzau contracte de activitate sportiva sau contracte individale de munca, după caz, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările interne ale Sport Club Municipal GLORIA Buzau
Art. 8. Angajatii cu timp partial de munca au  drepturi şi obligaţii similare cu ale angajatilor  cu funcţia de bază în Sport Club Municipal GLORIA Buzau.
Art. 9.(1) Sport Club Municipal GLORIA Buzau se angajează să informeze angajaţii, potrivit legislaţiei în vigoare, cu privire la:
•    evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi situaţiei economice a instituţiei;
•    starea de fapt şi tendinţele privind schema de personal şi personalul efectiv al instituţiei;
•    deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncă, în special atunci când există o ameninţare la adresa locurilor de muncă;
(2) Sport Club Municipal GLORIA Buzau îşi rezervă dreptul de a refuza, potrivit legii, comunicarea informaţiilor calificate drept confidenţiale şi care pot dăuna funcţionării clubului.

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTICIPANTILOR LA ACTIVITATEA SPORTIVA SI A SALARIAŢILOR SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZAU.

2.1 DREPTURILE SI OBLIGATIILOR PARTICIPANTILOR LA ACTIVITATEA SPORTIVA

Art.10 (1)  Participantul la activitatea sportivă are, în principal, următoarele drepturi:

 1. dreptul la remunerare pentru activitatea depusă;
 2. dreptul la repaus periodic (zilnic, săptămânal, anual);
 3. dreptul la securitate şi sănătate în activitatea sportivă;
 4. dreptul la control medical periodic.
 5. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament  
 6. dreptul la demnitate si respect în activitatea de pregatire si cea competitionala
 7. dreptul la informare şi consultare
 8. dreptul la petiţie

    (2). Participantului la activitatea sportivă îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 1. obligaţia de a respecta regulile de disciplină stabilite de către    Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau prin regulamentul intern;
 2. obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate stabilite de    Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau ;
 3. obligaţia de a respecta regulamentele   Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau şi cele prevăzute de Federatiile romane pe ramurile de sport la care clubul este afiliat
 4. obligaţia de a participa la evenimentele sportive ale    Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau cu care a încheiat prezentul contract;
 5. obligaţia de a se supune examinărilor şi tratamentelor medicale periodice;
 6. obligaţia de a respecta toate regulile antidopaj relevante în domeniu.
 7. obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară al Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau si în celelalte reglementări interne
 8. să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea atribuţiilor ce le revin

i) să anunţe, personal sau prin altă persoană, conducerea clubului in situaţia în care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la programul de pregatire, în cursul zilei în care are loc absenţa, sau în cel mult 24 de ore

j) să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament şi să păstreze confidenţialitatea privind conţinutul acestuia

2.2 DREPTURILE SI OBLIGATIILOR SALARIATILOR

Art. 11. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a)    dreptul la salarizare corespunzătoare pentru munca depusă, în acord cu prevederile contractului de muncă;
b)    dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c)    dreptul la concediu de odihnă anual;
d)    dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e)    dreptul la demnitate în muncă;
f)     dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g)    dreptul la formare şi perfecţionare profesională;
h)    dreptul la informare şi consultare;
i)     dreptul de a lua parte la monitorizarea condiţiilor şi mediului de muncă şi la demersurile vizând ameliorarea lor;
j)     dreptul la negociere colectivă şi individuală;
k)    dreptul de a participa la acţiuni colective, inclusiv de natură grevistă;
l)     dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
m)   dreptul la petiţie;


n)    dreptul la protecţie instituţională faţă de măsuri, atitudini şi demersuri abuzive sau injuste, inclusiv de hărţuire şi / sau calomnie;

Art. 12. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a)    obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară al
Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau, în celelalte reglementări interne, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
b)    obligaţia de a îndeplini cantitativ şi calitativ atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
c)    obligaţia de a respecta disciplina muncii;
d)    obligaţia de a respecta normele şi măsurile de securitate şi sănătate a muncii;
e)    obligaţia de a da dovadă de deontologie;
f)     obligaţia de a fi loial
Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi în activităţile desfăşurate în afara Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau.;
g)    obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
h)    obligaţia de a da dovadă de respect şi bună-credinţă în raporturile cu instituţia şi cu colegii*) şi, implicit, de a nu recurge la atitudini şi demersuri de hărţuire şi / sau calomnie.*) În context, termenul „coleg” vizează orice membru al
Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau indiferent de calificare, post ocupat sau  poziţie ierarhică;
i)    să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii clubului;
j)    să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea atribuţiilor ce le revin;
k)   să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate;
l)    să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, daruri sau alte avantaje;
m)  să îşi perfecţioneze pregătirea profesionala fie în cadrul clubului, fie urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop;
n)   să se conformeze programului de lucru al clubului;
o)   să anunţe, personal sau prin altă persoană, conducerea clubului in situaţia în care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are loc absenţa, sau în cel mult 24 de ore;
p)   să aibă o atitudine demna şi corectă, respectuoasă, dând dovadă de iniţiativă, creativitate, spirit constructiv, prezenţă de spirit, capacitate decizională operativă, diplomaţie;
q)   să aducă la cunoştinţa şefilor ierarhici orice neregulă constatată, abateri sau greutăţi în muncă;


r)    să se prezinte la serviciu în ţinută decentă, să facă şi să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă, conform sarcinilor ce-i revin prin fişa postului;
s)    să fumeze numai în spaţiile special amenajate;
t)    să cunoască şi să respecte politicile de securitate şi protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
u)   să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale;
v)    să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic orice abatere de la prevederile prezentului regulament săvârşită de alţi salariaţi, sau, vizitatori ai clubului;
w)   să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament şi să păstreze confidenţialitatea privind conţinutul acestuia.

3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZAU

Art. 13. Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau , din postura sa de angajator, are, în principal, următoarele drepturi:
a)    să stabilească organizarea şi regulile de funcţionare ale unităţii;
b)    să stabilească schema de personal a unităţii;
c)    să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi / sau contractului colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivel naţional, la nivel de ramură de activitate, de grup de unităţi sau de unitate, respectiv contractului individual de muncă;
d)    să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor;
e)    să exercite controlul asupra modului de îndeplinire de către salariaţi a sarcinilor de serviciu;
f)     să decidă în privinţa creerii de posibilităţi de accedere a personalului la încadrări superioare în cadrul unităţii, ţinând seamă de costurile incumbate, de posibilităţile financiare şi de interesele de moment şi de perspectivă ale acesteia;
g)    să constate săvârşirea abaterilor disciplinare, inclusiv a atitudinilor şi demersurilor de hărţuire şi / sau calomnie instituţională şi personală şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil, prezentului regulament de ordine interioară sau altor reglementări ale
Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau , după caz.
Art. 14. Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a)    să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
b)    să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c)    să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil, din contractele individuale de muncă, precum şi din prezentul regulament
d)    să creeze personalului propriu cât mai bune şanse de realizare profesională;
e)    să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii;
f)     să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
g)    să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului,respectiv, dacă este cazul, retribuţia / veniturile obţinute ;
h)    să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
i)     să asigure în unitate un climat judicios, corect, demn şi plăcut, descurajând preventiv şi corectiv atitudinile şi demersurile de hărţuire şi / sau calomnie instituţională şi personală şi, în general, reaua-credinţă  ;
Art.15. Obligaţiile conducerii Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau :
Conducerea
Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau , în vederea bunei desfăşurări a activităţii se obligă:
a)    Să pună la dispoziţia salariaţilor spaţiu de lucru cu dotări, mijloace materiale şi de lucru necesare asigurării unor condiţii corespunzătoare de muncă pentru atingerea standardelor de performanţă cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia;
b)    Să urmărească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este realizată, în raport de cerinţele şi specificul fiecărei activităţi;
c)    Să organizeze activitatea salariaţilor ţinând cont de strategia de dezvoltare, precizând prin fişa postului atribuţiile fiecăruia în raport de studiile, pregătirea profesională şi specialitatea acestora, stabilind în mod corect şi echitabil volumul de muncă al fiecăruia;
d)    Să răspundă pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor date subalternilor, atât în cadrul societăţii cât şi în afara acesteia;
e)    Să organizeze periodic forme de instruire şi formare profesională în raport de realizarea şi calitatea muncii fiecărui salariat, indiferent de nivelul sau natura studiilor avute;
f)    Să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a salariaţilor;
g)    Să asigure condiţiile necesare aplicării dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la securitatea muncii şi prevenirea incendiilor, timpul de lucru şi de odihnă, acordarea drepturilor pentru muncă prestată;
h)    Să plătească drepturile salariale la termenele şi în condiţiile stabilite;
i)    Să creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care pot produce pagube patrimoniului societăţii.


Art. 16 . (1) Activitatea Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau este condusă de către :

 1. conducerea executiva:

 1. Director

 2. Contabilul sef

 1. Organul de conducere deliberative

 1. Comitetul Director

(2) Aparatul functional (de executie):

1) Compartiment contabilitate;

2) Compartiment Juridic, Resurse Umane;

3) Compartiment Medical , Kinetoterapie;

4) Sectia SAH

5) Sectia ATLETISM

6) Sectia HANDBAL

7) Sectia RUGBY

8) Sectia FOTBAL

9) Sectia MODELISM

10) Compartiment Secretariat , Arhiva

11) Administrator baze sportive .

4. COMITETUL DIRECTOR . COMPONENTA, STRUCTURA, ORGANIZARE SI FUNCTIONARE, ATRIBUTII

Art.17 (1) Comitetul Director este numit din 5 membri numiti prin hotarare a a Consiliului Local , pentru un mandat de 4 ani.

(2) Din randul pesoanelor desemnate se alege un presedinte, un vicepresedinte si un secretar.

(3) Membrii Comitetului Director nu sunt renumerati pentru activitatea depusa in cadrul acestei structuri de conducere .
Art. 18 Membrii Comitetului Director al Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzau nu pot sa instraineze, sa cesioneze bunuri imobile si mobile sau sa gireze cu bunuri mobile sau imobile ale clubului, fara aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzau .

Art. 19 Comitetul Director indeplineste urmatoarele atributii:

 • aproba strategia clubului, defalcate pe ramuri sportive spre a fi supusa aprobarii

Consiliului Local al Municipiului Buzau;

 • avizeaza proiectul bugetului Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzau , situatiile financiare trimestriale si anuale si Contul de incheiere a exercitiului bugetar;

 • aproba bilantul contabil;

 • aproba si propune Primarului structura organizatorica si numarul de personal spre a

fi supusa aprobarii Consiliului Local Municipal Buzau ;

 • aproba transferurile si imprumuturile de jucatori precum si suma la care urmeaza sa

se faca transferurile si imprumuturile;

 • aproba strategia si obiectivele generale ale clubului ;

 • analizeaza activitatea clubului si propune masuri si programe de imbunatatire a

activitatii ;

 • aproba programele de activitate ;

 • avizeaza calendarul competitional intern si international al clubului ;

 • aproba componenta loturilor ,structura colectivelor tehnice si planurile de

pregatire a loturilor;

 • aproba pentru fiecare antrenor , prin fisa postului , numarul de grupe de sportive,

nivelurile valorice si numarul minim de sportivi legitimati cuprinsi in pregatire ;

 • aproba obiectivele de performanta ale sectiilor clubului , in functie de bugetul de

venituri si cheltuieli ;

 • aproba competenta delegatiilor si reprezentantii clubului care participa la competitii

si reuniuni ;

 • analizeaza rezultatele obtinute si ia masuri in consecinta ;

 • aproba masuri pentru desfasurarea corespunzatoare a actiunilor de selectie ,

pregatire si participare la competitii, precum si conditiile de desfasurare a activitatii

sportive de performanta ;

 • aproba necesarul de materiale sportive in vederea pregatirii si participarii loturilor

sportive la competitii ;

 • aproba masurile propuse pentru rezolvarea problemelor tehnice, organizatorice,

administrative, financiare si de personal ale clubului ;

 • aproba masurile propuse pentru intretinerea si dezvoltarea bazei matetriale pentru

activitatea sportiva ;

 • aproba masurile privind realizarea lunara a veniturilor proprii ;

 • aproba regimurile de amortizare a mijloacelor fixe din dotarea clubului conform

legislatiei in vigoare si aproba scoaterea din uz a mijloacelor fixe si a obiectelor de

inventar precum si casarea acestora in conditiile legii ;

 • aproba plafoanele de cheltuieli care privesc diurna, alimentatia de efort, hrana

sportivilor, transport, cazare, premierea sportivilor si a tehicienilor in conformitate cu

prevederile normelor financiare privind activitatea sportiva aprobate de Guvernul

Romaniei in vigoare precum si cele aprobate de catre Consiliul Local ;

 • aproba propunerea de schimbare a sediului clubului ;

 • avizeaza , pentru fiecare sportiv , contractele de activitate sportiva, iar cu ceilalti

participanti la activitatea sportiva, contractele individuale de munca sau contractele de activitate sportiva , dupa caz ;

 • aproba contractele de activitate sportiva si contractele individuale de munca si urmareste ca acestea sa fie inregistrate la institutiile prevazute de lege si de Federatiile sportive nationale pe ramura de sport ;

 • aproba criteriile de baza pentru remuneratia neta lunara cuvenita sportivilor si a

celorlalti participanti la activitatea sportiva;

 • aproba, negociaza si incheie acorduri, intelegeri, protocoale, conventii si contracte

precum si alte documente in domeniul sportului, cu persoane fizice si juridice interesate ;

 • aproba modificarile sau abrogarile regulamentelor interne si alte normative ale

Clubului ;

 • aproba propunerile de realizare de investitii si dotari ;

 • indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, sau stabilite prin Hotarari ale Consiliului Local si Dispozitii ale Primarului Municipiului Buzau.

4.1. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI 

Art. 20. (1) Directorul Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzau, în convormitate cu dispoziţiile Regulamentului de Organizare si Functionare, are următoarele atribuţii:
a)    asigura punerea in executare a hotararilor Comitetului Director, ale Consiliului local si a dispozitiilor primarului. Organizeaza si conduce activitatea clubului si raspunde de indeplinirea obiectivelor stabilite;
b)    intocmeste proiectul bugetului clubului si situatiile financiare trimestriale si anuale;
c)    intocmeste proiectul de investitii , necesitatea unor dotari specifice si aprovivionarea cu materiale necesare desfasurarii in bune conditii ;
d)   intocmeste structura organizatorica ,statul de functii si numarul de personal al clubului;


e)   intocmeste proiectele , programele si planurile de activitate ale clubului si analizeaza periodic stadiul realizarii acestora;
f)    decide , cu aprobarea Comitetului Director , in conditiile legii , instrainarea mijloacelor fixe din patrimonial clubului, altele decat bunurile immobile;
g)  stabileste si propune spre aprobare strategia clubului , defalcat pe ramuri de sport;
h)   stabileste , pentru fiecare antrenor , numarul de grupe de sportive , niveluri valorice si numarul minim de sportive legitimate cuprinsi in pregatire ;
i)   intocmeste calendarul competitional intern si international al clubului in functie de calendarele federatiilor la care clubul este afiliat ;
j)   avizeaza si supune spre aprobare Comitetului Director Regulamentul de Ordine Interioara al clubului;
k)  aproba si semneaza contractele de activitate sportiva si contractele individuale de munca ;
l)    aplică, in conditiile legii, sanctiuni disciplinare salariatilor, in cazul savarsirii de abateri disciplinare si dispune repararea prejudiciilor produse;
m)    aproba planurile de pregatire prezentate de antrenorii clubului;
n)    analizează periodic, impreuna cu antrenorii, stadiul indeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimati la club;
o)    aproba calendarul competitional intern si international al clubului si urmareste derularea acestuia;
p)    urmareste pregatirea si participarea sportivilor la competitiile prevazute in calendarul competitional intern si international al clubului, precum si organizarea competitiilor proprii si actiunilor de selectie;
q)    participă la principalele competitii interne si internationale ale clubului;
r)    stabileste pentru fiecare antrenor, prin fisa postului, numarul de grupe de sportivi, pe niveluri valorice si numarul minim de sportivi legitimati sau nelegitimati cuprinsi in pregatire;
s)    asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar si a bancii de date ale clubului, respectiv:
– acte normative in vigoare privind activitatea sportiva;
– regulamentul de organizare si functionare propriu;
– regulamentul de ordine interioara;
– ordinele ministrului tineretului si sportului;
– statutele si regulamentele federatiilor sportive la care clubul este afiliat;
– programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale clubului;
– evidenta sportivilor legitimati si clasificati pe ramuri de sport;
– rezultatele obtinute de sportivi in competitiile interne si internationale.
t)    dispune masuri pentru promovarea spiritului de fair-play si pentru combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea clubului;
u)    asigura si raspunde de integritatea, intretinerea si functionarea in conditii optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;
v)   prezinta informari la cererea Consiliului Local, indeplineste si raspunde de orice alta activitate pentru buna desfasurare a activitatii clubului ;

w) exercita functia de ordonator tertiar de credite;

x) prezinta , spre aprobare , Consiliului Local , programul annual de activitate, conditiile, criteriile si procedura, precum si cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respective fiecare categorie de participoanti la activitatile sportive si ia masuri pentru realizarea acestora;

y) asigura instrurea si perfectionarea personalului de specialitate din subordine;

z) asigura informarea Consiliului Local asupra desfasurarii activitatii institutiei, a principalelor problem rezolvate si a masurilor adoptate;

(2) Evaluarea performantelor profesionale ale directorului va fi facuta anual, in conditiile legii , de catre directorul executiv al Directiei Resurse Umane, Control Managerial, Asigurarea Calitatii, CFP;

(3) in perioada absentei din institutie, atributiile postului de directoe sunt preluate de o presoana desemnata de catre acesta, prin decizie, iar in situatia vacantarii postului , primarul numeste provizoriu o persoana, conform legislaltiei in vigoare;

(4) orice atributii , cu exceptia celor date potrivit reglementarilor legale sau ale prezentului Regulament ;

(5) in exercitarea atributiilor sale , directorul emite decizii.

5. ATRIBUȚIILE  CONTABILULUI SEF

Art. 21.  Principalele atributii ale contabilului sef sunt urmatoarele :
a)   asigura si raspunde de conducerea si coordonarea activitatii economice – financiare ;
b)    intocmeste situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale ;
c)    asigura verificarea actelor si a inregistrarilor notelor contabile atat in contabilitate cat si in executie ;

d)    exercita si raspunde de controlul financiar preventive propriu, conform legii, in urma desemnarii prin decizie de catre directorul institutiei , cu avizul ordonatorului principal de credite ;
e)    asigura aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului institutiei si recuperarea pagubelor aduse acestuia;


f)    planifica si elaboreaza in conformitate cu prevederile legale bugetul de venituri si cheltuieli aprobat , necesarul lunar de credite si monitorizeaza executia bugetara a lunii precedente;
g)    intocmeste lunar contul de executie bugetara , pe care il transmite in primele 5 zile ale lunii Primariei Municipiului Buzau ;

h)    organizeaza si raspunde de activitatea de inventariere a bunurilor apartinand clubului , in conformitate cu prevederile legale , la termenele stabilite ;

i)     coordoneaza si verifica intocmirea actelor comisiilor de receptive , inventariere , casare si declasare , transferare a bunurilor;
j)    dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli annual, urmareste executarea lui prin incadrarea cheltuielilor in limitele prevazute la fiecare articol bugetar ;
l)     raspunde de gestionarea eficienta a fondurilor publice la dispozitia clubului ;

m)  raspunde de completarea registrelor contabile, conform legii ;
n)    elaboreaza documentatia economica necesara desfasurarii competitiilor sportive, devizele estimative cuprinzand cheltuielile prevazute in HG 1447/2007 – normele financiare pentru activitatea sportiva ;
o)    repartizeaza pe activitati fondurile aprobate prin buget si creditele bugetare deschise ;
p)    verifica actele de casa si banca, deconturile, situatia inventarelor, raspunde de efectuarea eficienta si legala a tuturor cheltuielilor si veniturilor clubului ;
r)    raspunde de organizarea ,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale privind activitatea clubului;
s)   urmareste operatiunile privind angajarea , lichidarea si ordonantarea cheltuielilor si raspunde de efectuarea acestora in termen , de incadrarea platilor in prevederile bugetare, contractual si legale;

t)   urmareste debitele clubului si raspunde de instiintarea conducerii privind situatia acestora ;
u)  urmareste derularea licitatiilor si a contractelor de investitii din punct de vedere financiar ;

v) centralizeaza si tine evident executiei bugetelor proiectelor sportive ;

x) raspunde de respectarea obligatiilor de plat ace deriva din legile cu character fiscal si de virarea de catre club integral si la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligatii ;

z) coordoneaza procesul de scoatere din functiune a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventor, precum si activitatea presupusa de derularea operatiunilor cu character economic – financiar care urmeaza acestora , in conformitate cu legislatia in vigoare ;

6. ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI JURIDIC, RESURSE UMANE

Art. 22. Atributiile compartimentului juridic, resurse umane sunt urmatoarele:

 1. incheierea si gestionarea contractelor individuale de munca / contracte de activitate sportiva;

 2. elaborarea procedurilor necesare intocmirii tuturor fiselor de post si de evaluare a posturilor din statul de functii aprobat, precum si evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului, intocmirea planurilor privind promovarea personalului ,fundamenteaza fondul de salarizare in cadrul bugetului;

 3. pe baza propunerilor sefilor de compartiment ,intocmeste un program annual de perfectionare profesionala a personalului angajat pe care il inainteaza spre aprobare directorului clubului;

 4. elaboreaza statul de functii anuale in conformitate cu organigrama si numarul de posture aprobat;

 5. organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante si pentru promovare ,in conformitate cu legislatia in vigoare si asigura secretariatul comisiilor de examinare nominalizate sw conducerea clubului ,prin decizie;

 6. intocmirea si actualizarea Registrului de evidenta a salariatilor precum si a Registrului de evident a contractelor de activitate sportiva;

 7. redactarea , actualizarea si aducerea la cunostiinta personalului clubului a Registrului de Ordine Interioara ;

 8. intocmeste impreuna cu celelalte compartimente din cadrul clubului, proiectul programului de masuri si propuneri privind protectia muncii; raspunde de instruirea in domeniul protectiei a muncii la angajare, lunar, trimestrial si annual , dupa caz , a muncitorilor si a celorlalte categorii de personal /participanti la activitatea sportiva ;

 9. elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;

 10. intocmirea unui necesar de documentatii cu character ethnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

 11. tine evident posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare ;

 12. tine evident meseriilor si profesiilor prevazute de legislatia specifica pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;

 13. intocmeste si actualizeaza planul de avertizare, a planului de protective si prevenire la dezastre si a planului de evacuare ;

 14. avizeaza de legalitate deciziile emise de directorul clubului;

 15. acorda asistenta juridica clubului in fata tuturor instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala precum si in raporturile acestuia cu autoritatile si institutiile publice precum si cu orice persoana fizica sau juridica romana sau straina ;

 16. reprezinta clubul in actiunile civile, penale, in fata instantelor de fond ordinare si extraordinare ; innfata tuturor instantelor de judecata pe cale ierarhica, a altor organe de jurisdictie, in fata organelor de cercetare penala , notariatelor, al oricarui organ al administratiei de stat,pe baza de mandate acordat de conducerea institutiei, pentru actele de contecios sau necontencioase;

 17. analizeaza si avizeaza din punct de vedere al legalitatii proiectele de contracte transmise de catre compartimentele de specialitate;

 18. intocmeste regulamente, note si instructiuni, precum si alte acte cu character normative care sunt in legatura cu atributiile si activitatea clubului;

 19. la sesizarea contabilului sef ,stabileste impreuna cu conducerea clubului modul de recuperare a debitelor;

 20. exprima puncte de vedere in legatura cu interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor si acorda asistenta de specialitate acestora;

 21. raspunde de aplicarea actelor normative in toate domeniile de activitate ale clubului;

 22. stabileste circumstantele de incadrare prevazute de lege pentru aplicarea fiecarui proceduri de achizitie publica inclusive pentru cumpararea directa;

 23. elaboreaza documentatia de atribuire , in vederea derularii procedurilor de achizitie publica;

Art.23. Atributiile sefilor de sectii pe discipline sportive ,ale compartimentului medical si kinetoterapeut , administrator baze sportive precum si celorlalti participanti la activitatea sportiva se stabilesc prin decizia directorului clubului.

8. ATRIBUTIILE  SECRETARIAT

Art. 24 . Atributiile functiei de secretariat sunt urmatoarele:
a)    asigura activitatea de primire, înregistrare, repartizare si predare a corespondentei  la cabinetul directorului executiv, precum si expedierea acestora la destinatar dupa rezolvare;
b)    înregistreaza întreaga corespondenta si asigura difuzarea ei dupa repartizarea facuta de catre directorul executiv;
c)    organizeaza compartimentul de arhiva al clubului;
d)    organizeaza activitatea de protocol a directorului executiv;
e)    organizeaza audientele la directorul executiv;
f)    asigura multiplicarea materialelor elaborate de catre conducerea CSU;
g)    asigura  aprovizionarea cu materiale necesare a secretariatului, precum si a birourilor clubului.

9 . TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ

Art. 25.(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, realizate în săptamana de lucru de 5 zile  şi este de regulă în intervalul:
–    
08,3o – 16,30, în zilele de luni, marţi, miercuri , joi ;

08.30 – 14.00 vineri ;
(2) În intervalul de timp prevazut la alin. (1), salariaţii se află în timpul programului de lucru, având obligaţia de a respecta regulile privind disciplina muncii în unitate şi de a efectua activităţile necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
Art. 26. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusive orele suplimentare.
Art. 27. (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză.
(2) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă.
Art. 28. (1) Evidenţa prezenţei la serviciu se ţine pe baza condicii de prezenţă, în care personalul va semna zilnic, la începutul şi sfârşitul programului de lucru.
(2) Situaţia prezenţei la serviciu se întocmeşte pe fişe colective de pontaj, pe baza condicii de prezenţă, de către persoana imputernicita cu aceasta.
(3) Înscrierile de date false în condica de prezenţă sau în foile colective de prezenţă constituie abatere disciplinară şi va fi sancţionată conform prevederilor prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare. De corectitudinea datelor înscrise in condica de prezenta si de transmiterea corecta a prezentei către directorul clubului, se fac responsabili cei care raspund de intocmirea fisei colective de pontaj.
(4) În cazul în care întârzierea sau absenta s-a datorat unei situaţii neprevăzute sau a unor motive independente de voinţa angajatului (boală, accident, etc.) salariatul are obligaţia de a informa, în 24 de ore, pe directorul clubului.
Art. 29. Secretariatul clubului ţine evidenţa întârzierilor, învoirilor, a concediilor de boală, de studii şi fără plată şi, separat, a concediilor de odihnă.
Art. 30. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
–    1, 2, 24 ianuarie
–    prima şi a doua zi de Paşte
–    1 mai

– prima si a doua zi de Rusalii;

– 1 iunie

– 15 august

– 30 noiembrie
–    1 decembrie
–    prima şi a doua zi de Crăciun
–    2 zile pentru fiecare dintre două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora
–    alte zile declarate astfel prin H.G.
Art. 31. În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite care nu se includ în durata concediului de odihnă, astfel:
–    căsătoria salariatului …………………………… 5 zile lucrătoare,
–    căsătoria unui copil…………………………….. 3 zile lucrătoare,
–    căsătoria fraţilor/surorilor……………………. 3 zile lucrătoare,
–    naşterea unui copil ……………………………… 5 zile lucrătoare,
–    deces soţ, soţie, părinţi, socrii,copii, fraţi,
–    surori sau bunici ………………………………….. 3 zile lucrătoare
–    donatorii de sânge ………………………………. conform legii
–    schimbarea locului de muncă
cu schimbarea reşedinţei ……………………….5 zile lucrătoare.
Art. 32. (1) Clubul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului inspecţiei muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitat.

Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 25, este considerată muncă suplimentară.

   (2) Angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului inspecţiei muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitat.

Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 25, este considerată muncă suplimentară.

(3) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

   (4) La solicitarea conducerii clubului, salariaţii pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor art. 25.

    (5) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

    (6) În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

    (7) În perioadele de reducere a activităţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.

    Art. 33. (1) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 31 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.

    (2) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile prevăzute la alin. (1), se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

    Art. 34. (1) Participantii la activitatea sportiva, asa cum sunt definiti de Legea 69/2000 – legea educatiei fizice si sportului si HG 884/2001 – Regulamentul de aplicare al Legii 69/2000 desfasoara programele de antrenamente inlimita timpului propus de catre sefii de sectii si aprobat de directorul clubului ,iar participarea la competitii oficiale se va face in limita timpului aprobat prin Regulamentele federatiilor sportive pe ramura de sport.

10. CONCEDIILE

Art. 35. (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.
(3) Concediul anual de odihnă va putea fi fracţionat la solicitarea salariatului, una din fracţiuni va trebui să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată până la sfârşitul anului în curs.
(4) Programarea concediilor de odihnă se va face la sfârşitul anului, pentru anul următor, de către conducerea unităţii, cu consultarea  salariaţilor.
(5) Ordinea efectuării concediilor de odihnă va fi stabilită eşalonat în tot cursul anului, ţinându-se seama de buna desfăşurare a activităţii, dar şi de interesele personalului.
Art. 35. (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.
(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă, proporţional cu perioada efectiv lucrată.
(4) La determinarea îndemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care se beneficiază, potrivit legii.
(5) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către club cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
Art. 36. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se acordă proporţional cu numărul de zile de activitate prestată în anul calendaristic în cauză.
Art. 37. Salariaţii care pe lângă funcţia de bază îndeplinesc – prin cumul – şi o altă funcţie cu normă întreagă, au dreptul la concediu de odihnă plătit numai pentru funcţia de bază, respectiv de la unitatea în care au funcţia
Art. 38. (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.
(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plata.
(3) Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, în cazuri excepţionale, cu respectarea dispoziţiilor contractului colectiv de muncă, pe durate determinate, stabilite prin acordul părţilor, avându-se în vedere atât interesele salariatului, cât şi necesitatea asigurării funcţionării serviciului respectiv.
(4) Cererea cu privire la acordarea concediului fără plată, în condiţiile alin. 2 şi 3, vizată de către directorul executiv, va fi depusă la registratura clubului şi va fi supusă aprobării conducerii instituţiei.

11. SALARIZAREA

Art. 39. (1) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, în moneda naţională.
(2) Salariul cuprinde salariul de bază, îndemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.
Art. 40. Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor.
Art. 41. (1) Salariul de bază se stabileşte în raport cu răspunderea, dificultatea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate, respectiv cu calitatea prestaţiei anterioare şi cu performanţele obţinute, în concordanţă cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare cu privire la sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul din învăţământul superior de stat.
(2) Sporurile la salariul de bază vor fi acordate pentru vechimea în muncă şi în funcţie de rezultatele obţinute, pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru,  pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază.

Art . 42 (1)Participantii la activitatea sportiva sunt remunerati in functie de esalonul valoric in care activeaza pe baza contractului de activitate sportiva/contract individual de munca

(2) Remuneratia stabilita in cazul contractului de activitate sportiva se va negocia de catre parti si nu va putea sa depaseasca plafoanele valorice stabilite de catre Comitetul director si aprobate de catre Consiliul Local al municipiului Buzau.

12. REGULI  PENTRU  FORMAREA  PROFESIONALĂ

Art . 43. Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale:
a)    adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă
b)    obţinerea unei calificări profesionale
c)    actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază
d)    dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale
Art . 44. (1) Participarea la cursuri sau stagii de formare profesională poate fi iniţiată de angajator sau de salariat, cu respectarea dispoziţiilor legale, a prezentului Regulament de Ordine Interioară, a contractului colectiv de muncă şi a contractului individual de muncă, astfel încât atitudinea părţilor să nu constituie abuz de drept.
(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu SCM GLORIA Buzau, care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.
Art . 45. Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor salariaţilor SCM GLORIA Buzau, se poate realiza prin următoarele forme:
a)    participarea la cursuri organizate de către universitati sau alte instituţii abilitate
b)    stagii de practică şi specializare în ţara şi în străinătate
c)    alte forme de pregătire convenite, prevazute de legislaţia în vigoare
Art .46. (1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de SCM GLORIA Buzau, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către SCM GLORIA Buzau, în calitate de angajator.
(2) În cazul în care, în condiţiile prevăzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională presupune scoaterea parţială din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel:
a)    dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioada ce nu depăşeşte 25% din durata zilnica a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de salariul integral corespunzător postului şi funcţiei deţinute, cu toate indemnizaţiile, sporurile şi adaosurile la acesta;
b)    dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioada mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază şi,după caz, de sporul de vechime.
(3) Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea integrală din activitate, contractul individual de munca al salariatului respectiv se suspendă, salariatul beneficiind de o indemnizaţie plătită de angajator, prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz.
(4) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă în condiţiile prevăzute la alin.(3), salariatul beneficiază de vechime în muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.

13. REGULI PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARA A PERSOANELOR AFLATE ÎN RAPORTURI JURIDICE DE MUNCĂ CU S .C.M GLORIA BUZAU.

Art. 47. Salariaţii au următoarele obligaţii de disciplină a muncii:
a)    să respecte programul de lucru, conform dispoziţiilor din prezentul Regulament;
b)    să achite sarcinile de serviciu ce fac obiectul fişei postului, precum şi cele solicitate de superiorii ierarhici, prompt, eficient, calitativ şi în acord cu procedurile şi celelalte reglementări în vigoare;
c)    să participe cu simţ de răspundere la instructajul introductiv şi la cele periodice de protecţia muncii şi de prevenire si stingere a incendiilor;
d)    să aplice şi să respecte normele legale de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor;
e)    să respecte circuitul oficial al documentelor; toate documentele care intră in instituţie vor fi înregistrate la Registratura clubului;
f)    să poarte la locul de muncă o ţinută decentă şi să aibă o comportare civilizată şi demnă;
g)    să dea dovadă, la locul de muncă, atât în relaţia cu colegii, cât şi în interacţiunea cu terţe persoane, de solicitudine şi principialitate;
h)    să anunţe cu maximă promptitudine superiorul ierarhic despre orice situaţie de pericol iminent despre care are ştiinţă;
i)    să anunţe, în cazul unor situaţii excepţionale, în 24 de ore, şefii ierarhici, în situaţia în care sunt obligaţi să lipsească de la serviciu din motive de sănătate, constatate prin acte legal eliberate, care trebuie prezentate până cel târziu în prima zi de revenire la locul de muncă. Neanunţarea incidentului în termen, determină nerecunoaşterea de către conducerea SCM GLORIA Buzau  a certificatului medical şi pontarea salariatului absent ca nemotivat;
j)    să-şi efectueze verificarea medicală la angajare şi periodică, pe durata executării contractului individual de muncă;
k)    să anunţe despre orice modificare a datelor personale intervenite în situatia sa;
l)    să nu divulge informaţii administrative cu regim intern special  unor personae neautorizate să le cunoască, din interiorul sau din afara SCM GLORIA Buzau;
m)    să respecte şi să asigure, pe toată durata derulării contractului individual de muncă, confidenţialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale colegilor, inclusiv referitoare la salariile acestora.
Art. 48. Salariaţilor SCM GLORIA Buzau   le este interzis:
a)    să consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau să se prezinte la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice;
b)    să presteze munci contrare recomandărilor medicale;
c)    să adreseze injurii şi / sau jigniri celorlalţi membri ai comunităţii SCM GLORIA Buzau, indiferent de raporturile ierarhice;
d)    să hărţuiască şi / sau să calomnieze alţi membri ai comunităţii SCM GLORIA Buzau, indiferent de raporturile ierarhice;
e)    să desfăşoare în incinta SCM GLORIA Buzau  activitaţi politice de orice fel;
f)    sa utilizeze numele SCM GLORIA Buzau în scopuri care pot duce la prejudiciera prestigiului instituţiei;
g)    să comită orice alte fapte interzise de prevederile legale în vigoare.

Art.48. (1) Abaterile de la Regulamentul de Organizare si Functionare , Regulamentul de Ordine Interioara sau de la alte regulamente ale federatiilor sportive pe ramura de sport , reglementari sau norme stabilite de catre conducerea clubului, vor fi analizate in Comitetul Director care, in functie de gravitatea faptelor si de circumstantele producerii lor, poate aplica urmatoarele sanctiuni :

 1. avertisment;

 2. amenda cuprinsa intre 50 – 1000 lei ;

 3. suspendarea temporara din activitate sportive pe o perioada cuprinsa intre trei luni la 24 luni; in perioada de spuspendare participantul la activitatea sportiva nu va fi retribuit ;

 4. excluderea din activitatea sportive;

(2) La pronununtarea hotararii de sanctionare se va tine seama de circumstantele atenuante sau agravante; acestea pot determina diminuarea sanctiunii disciplinare pana la jumatatea din cuantumul cel mai mic ; circumstantele agravante pot determina marirea cu un spor de jumatate din sanciunea cea mai mare ; circumstantele agravante sunt: calitatea oficiala a participantului la activitatea sportive, premeditarea , cumulul de abateri, recidiva.

(3) Se considera recidiva cel/cea care a mai fost sanctionat(a) in ultimii doi ani pentru abateri de acelasi fel.

Art.49 Avertismentul se aplica participantului la activitatea sportiva in cazul savarsirii primei abateri de o gravitate scazuta si consta in atentionarea in scris asupra sanctiunilor ce vor urma daca se va savarsi o noua abatere.

Art. 50 Amenda pecuniara se aplica sportivului sau antrenorului care prin comportarea sportiva a determinat luarea unor sanctiuni disciplinare de catre forurile de specialitate ale federatiilor sportive la care clubul este afiliat;

Art. 51 Suspendarea temporara poate fi :

 1. pe o perioada de 3 – 6 luni pentru gesturi, expresii jignitoare si insultatoare al adresa adversarlor , arbitrilor, parteneriolor de concurs, reprezentantii structurilor sportive, precum si pentru nerespectarea deciziilor arbitrilor , neprezentarea la cantonamente si competitii fara a-si anunta si justifica absenta, purtare scandaloasa, prezentarea la antrenamente sub influenta bauturilor alcoolice, atitudine necuviincioasa fata de reprezentantii clubului , a federatiilor sportive nationale pe ramura de sport ,prejudicierea imaginii clubului ;

 2. pe o perioada de 6 luni – 1 an si amenda pentru lovirea adversarului sau a unui partener de cometitie , provocarea de scandaluri pe terenul de joc sau in afara acestuia, refuzul de a face parte din reprezentativa clubului fara a avea motive temeinic justificate;

 3. pe o perioada de 2 ani pentru lovirea reprezentantilor clubului, a reprezentantilor federatiilor sportive nationale sau a unui arbitru in timpul jocului sau in afara acestuia.

Art. 52 Suspendarea definitive (excluderea) din activitatea sportive din cadrul clubului se ia de catre Comitetul Director pentru abateri deosebit de grave cum ar fi : dopaj, vicierea de rezultate prin trucarea jocului , neapararea corecta a sanselor intr-o competitie sportiva si a abaterilor definite de catre regulamentele federatiilor sportive la care clubul este afiliat precum si regulamentele federatiilor internationale.

14. RĂSPUNDEREA  DISCIPLINARĂ APLICABILA SALARIATILOR

Art. 53. (1) Orice acţiune sau  inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către personalul clubului, prin care au fost încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională si civică prevăzute de lege, regulamentul de ordine interioară, contractul individual de muncă sau dispoziţiile legale ale directorului executiv, constituie abatere disciplinară si se sancţionează conform prevederilor prezentului regulament.
(2) Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:
a)    întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b)    neglijenta repetată în rezolvarea lucrărilor;
c)    desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fisa postului în timpul orelor de program sau efectuarea de intervenţii pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal sau care nu intră în competenta de soluţionare;
d)    desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program;
e)    refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile si atribuţiile de serviciu;
f)    solicitarea sau primirea de cadouri în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, al furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care să dăuneze activităţii instituţiei;
g)    lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu;
h)    părăsirea instituţiei în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea directorului executiv;
i)    manifestările care aduc atingere prestigiului si autorităţii clubului;
j)    exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat, în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;
k)    încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese  si interdicţii stabilite prin lege;
l)    introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de muncă precum si intrarea şi rămânera în unitate sub influenţa băuturilor alcoolice;
m)    scoaterea de bunuri materiale aflate in patrimoniul CSU, fără forme legale, înstrăinarea acestora sau utilizarea lor în scopuri personale;
n)    desfăşurarea de activităţi ca salariaţi, administratori, sau prestatori de servicii la alte persoane fizice sau juridice, în timpul programului de lucru;
o)    orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament sau lege specială;
Art. 54. Interzicerea şi sancţionarea hărţuirii sexuale.  Nu se tolerează în cadrul relaţiilor de serviciu manifestări de hărţuire sexuală.Sunt considerate hărţuiri sexuale, acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante, sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres în cadrul instituţiei şi pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scăderea productivităţii muncii şi a moralului angajaţilor. În sensul celor de mai sus, nu este permis angajaţilor şi sportivilor clubului să impună constrângeri, sau să exercite presiuni de orice altă natură în scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală. Salariaţii, care vor fi autorii dovediţi ai unor fapte prevăzute mai sus, vor fi sancţionaţi conform prevederilor art.20, respectând procedura stabilita la art. 22 din prezentul regulament.
Art. 55. (1) SCM GLORIA Buzau stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie al salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Art.56. În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se aplică personalului sunt:
a)    mustrarea sau avertismentul scris;
b)    diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o perioadă de  până  la 3 luni;
c)    suspendarea contractului de muncă pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
d)    retrogradarea în funcţie cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea pe o perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile;
e)    desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Art.57. Constatarea, cercetarea, aplicarea si contestarea sancţiunilor disciplinare se face, potrivit prevederilor  Codului Muncii (L.53/2003).
Art. 58. (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură nu poate fi dispusă fără a se efectua o cercetare disciplinară prealabilă.
(2) Orice angajat cercetat disciplinar, beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, fiindu-i respectat dreptul la apărare, conform dispoziţiilor prezentului Regulament şi a legislaţiei în vigoare.


(3) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, precizându-se cel puţin obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(4) Neprezentarea salariatului la convocarea facută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(5) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
(6) Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, angajatorul constituie o comisie, din care vor face parte 3 – 5 membri, dintre care unul are rolul de preşedinte.
Art. 59. (1) SCM GLORIA Buzau dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştintă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei, exceptând situaţiile în care, din motive obiective nu s-a cunoscut existenţa abaterii disciplinare. În situaţia de excepţie, termenul de 6 luni se consideră a fi suspendat.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a)    descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b)    precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
c)    motivele pentru care au fost inlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile;
d)    temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e)    termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f)    instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnatură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinta comunicată de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
Art. 60 Dreptul de apărare al salariaţilor.
(1) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate, în condiţiile prevăzute de lege.


(2) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicata decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea salariatului.Audierea salariatului trebuie consemnata în scris, sub sancţiunea nulităţii.
(3) Refuzul salariatului, de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces verbal.În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicata. Acelaşi procedeu se va aplică şi în cazul personalului care refuză să se prezinte în vederea audierii.
(4) Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii.
(5) Salariatul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa tribunalului, solicitând anularea sau modificarea după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.
(6) Dacă s-a dovedit nevinovăţia persoanei sancţionte, persoanele cu rea credinţă care au determinat aplicarea sancţiunii disciplinare, răspund disciplinar, material, civil şi după caz penal.

15. RĂSPUNDEREA  PATRIMONIALĂ

Art. 61 (1) SCM GLORIA Buzau  este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legatură cu serviciul.
(2) În cazul în care SCM GLORIA Buzau refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 62 (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legatură cu munca lor.
(2) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.
(3) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data plăţii.
Art. 63 (1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care fiecare a contribuit la producerea ei.
(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi,atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventor.

16. REGIMUL DE RECOMPENSE APLICABILE PARTICIPANTILOR LA ACTIVITATEA SPORTIVA

Art. 64 – (1) Pentru rezultate deosebite sau pentru recunoasterea contributiei la dezvoltarea sportului, clubul poate recompensa sportivii, tehnicienii, antrenorii, instructorii si pe ceilalti membrii ai clubului, acordand distinctii, trofee, diplome, cupe sau plachete.

(2) Comitetul Director hotaraste, in functie de rezultatele si de aportul personal, in limita bugetului clubului, acordarea de premii, prime sau alte recompense in bani sau obiecte, conform legislatiei in vigoare.

(3) Comitetul Director hotaraste radierea unei sanctiuni date anterior.

17 . REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLATURARII ORICĂROR FORME DE ÎNCĂLCARE  A  DEMNITĂŢII.

Art. 65. (1) În relaţiile de muncă dintre SCM GLORIA Buzau şi angajaţi, precum şi relaţiile dintre angajaţi funcţionează pe principiul egalităţii de tratament, cu respectarea autorităţii conferite de lege structurilor administrative si didactice, a prevederilor din fişa postului precum şi a demnităţii fiecărui salariat.
(2) Toţi salariaţii si participantii la activitatea sportiva ai SCM GLORIA Buzau, beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei lor, fără nici o discriminare.
Art. 66. (1) SCM GLORIA Buzau asigură întreg cadrul organizatoric, în vederea evitării tuturor formelor de discriminare directă sau indirectă faţă de salariaţi si participant la activitatea sportive , bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, etnie, naţionalitate, religie, rasă, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală.
(2) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, care sunt întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile menţionate la alin.(1), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
(3) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevazute la alin. (1), dar care produc acelaşi efect ca şi în cazul discriminării directe.
Art. 67. (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.
(2) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare în sensul prezentului Regulament de Ordine Interioară.


(3) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi să semneze un angajament că nu va rămâne însarcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.

15. PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA  ÎN  MUNCĂ

Art. 68 (1) Conducerea SCM GLORIA Buzau se obligă să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănatăţii salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.
(2) Măsurile privind securitatea si sănatatea în muncă nu creează obligaţii financiare pentru angajaţi.
Art.69 (1) Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea si sănătatea sa in munca, precum si a celorlalţi salariaţi.
(2) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate si sănătate, personalul are următoarele obligaţii:
a)    să îşi însuşească si să respecte normele si instrucţiunile de protecţia muncii si măsurile de aplicare a acestora;
b)    să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât persoana proprie cât si a colegilor;
c)    să aducă la cunoştinţă conducătorilor orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
d)    să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea instituţiei;
e)    să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate a echipamentelor tehnice;
(3) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate si sănătate, conducerea are următoarele obligaţii:
a)    să asigure si să controleze cunoaşterea si aplicarea de către toţi angajaţii a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;
b)    să asigure cercetarea si evidenta accidentelor de muncă si a accidentelor uşoare suferite de personal si de sportivi.
c)    să asigure materialele igienico-sanitare specifice activităţii desfăşurate;
Art.70. (1) În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare salariat va informa de urgentă directorul clubului.
(2) Toate accidentele survenite în timpul serviciului mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi imediat aduse la cunoştinţa conducerii.
(3) Aceleaşi reguli vor fi respectate si în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă si invers.
Art.71.(1) Pentru a asigura securitatea la locul de muncă, salariaţii si participantii la activitatea sportiva au următoarele obligaţii:
a)    salariaţii si participantii la activitatea sportiva răspund pentru respectarea normelor de igienă si de tehnica securităţii muncii;
b)    fumatul este permis numai în locurile special stabilite si semnalizate corespunzător, de către serviciul administrativ, fără a fi afectată buna desfăşurare a activităţii a SCM GLORIA Buzau.
c)    se interzice în incinta instituţiei păstrarea, distribuirea sau vânzarea de substanţe sau medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale;
d)    se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii băuturilor alcoolice în club;
Art. 72. (1) În cadrul responsabilităţilor sale, SCM GLORIA Buzau, in calitate de angajator are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:
a)    asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
b)    prevenirea riscurilor profesionale;
c)    informarea şi instruirea lucrătorilor;
d)    asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
(2) Implementarea măsurilor privind securitatea şi sănatatea in muncă se va face cu respectarea următoarelor principii generale de prevenire:
a)    evitarea riscurilor;
b)    evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c)    combaterea riscurilor la sursă;
d)    adaptarea la progresul tehnic;
e)    înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este  periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
f)    dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
g)    adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;
h)    furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.
Fiecare lucrător trebuie să işi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

16. REGULI PRIVIND FUMATUL ÎN SPAȚIUL PUBLIC

Art. 73. (1) Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii.
(2 ) Se interzice complet fumatul în toate spatiile SCM GLORIA Buzau.

(3) Fumatul este permis numai în camere special amenajate cu respectarea următoarelor condiţii:
a) să servească exclusiv fumatului;
b) să nu fie spaţiu de trecere sau de acces în spaţii publice închise;
c) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă;
d) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: «Cameră pentru fumat», «Loc pentru fumat».”


17. DISPOZITII FINALE

Art. 74. (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către personalul desemnat în acest sens de catre directorul SCM GLORIA Buzau

(2) Conferintele de presa se desfasoara, pentru toate sectiile sportive, la sediul clubului, in sala de conferinte.
(3)  Sportivii si antrenorii pot acorda interviuri  dupa terminarea competitiei sau jocului numai dupa iesirea de la vestiare. Nu se acorda interviuri  imediat dupa incheierea jocului, nici de catre sportivi si nici de catre antrenori. Interviurile se acorda in spatiul special amenajat pentru aceasta la sala de joc.
Art.75. (1) Salariaţii si participantii la activitatea sportiva, care reprezintă SCM GLORIA Buzau în cadrul unor intalniri internaţionale, conferinţe, seminarii si alte activităţi cu caracter internaţional sportive au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă tării si a clubului. In acest sens , persoanele enumerate la aliniatul precedent vor purta echipamentul de prezentare al clubului.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor cluburi din strainatate, acestora le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările externe, aceştia sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol si le este interzisă încălcarea legilor si obiceiurilor tării gazdă.
Art.76. Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare privind organizarea muncii, igiena si securitatea muncii, disciplina muncii si răspunderea disciplinară, civilă si penală precum si celelalte prevederi ale regulamentelor disciplinare ale federatiilor sportive pe ramura de sport la care SCM GLORIA Buzau este afiliat.
Art.77. Aducerea la cunoştinţa salariaţilor a prezentului Regulament de ordine interioara se face prin grija conducerii, sub semnătură.

Director

Nita Vasile

Contabil Sef

Baciu Dragos

Consilier Juridic

Gheorghiu Ion

ACT ADITIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA

Criterii de evaluare a performantelor si procedura de evaluare

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1.(1) Prezentele criterii de evaluare se aplica personalului angajat cu contract individual de munca din cadrul SCM GLORIA Buzau cu exceptia participantilor la activitatea sportiva.

Art. 2.(1) Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordantei dintre cerintele postului, calitatile angajatului si rezultatele muncii acestuia la un moment dat.

(2) Pentru atingerea obiectivului mentionat la alin. (1), prezentele criterii de evaluare prevad evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele posturilor.

CAPITOLUL II Evaluarea performantelor profesionale individuale

Art. 3. – Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv.

Art. 4. – Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza pentru:

a) exprimarea si dimensionarea corecta a obiectivelor;

b) determinarea directiilor si modalitatilor de perfectionare profesionala a salariatilor si de crestere a performantelor lor;

c) stabilirea abaterilor fata de obiectivele adoptate si efectuarea corectiilor;

d)micsorarea riscurilor provocate de mentinerea sau promovarea unor persoane incompetente.

Art. 5. – Procedura evaluarii se realizeaza in urmatoarele etape:

a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator;

b) interviul;

c) contrasemnarea fisei de evaluare de catre managerul/directorul societatii;

c) completarea fisei de autoevaluare de catre salariat.

Art. 6. -(1) Evaluatorul este persoana cu atributii de conducere a compartimentului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea angajatul evaluat sau care coordoneaza activitatea respectivului angajat.

Art. 7. –(1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale se aplica fiecarui angajat, in raport cu cerintele postului.

(2) Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale.

Art. 8. -(1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.

(2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate.

(3) Pot fi supusi evaluarii anuale salariatii care au desfasurat activitate cel putin 6 luni in cursul perioadei evaluate.

(4) Sunt exceptate de la evaluarea anuala, desfasurata in perioada prevazuta la alin. (2), urmatoarele categorii de salariati:

a) persoanele angajate ca stagiari, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an;

b) persoanele al caror contract individual de munca este suspendat, in conditiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel putin 6 luni de la reluarea activitatii;

c) persoanele angajate care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se va face dupa o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni de la reluarea activitatii.

Art. 9. – In mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de munca al salariatului evaluat inceteaza sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea sau modificarea raporturilor de munca;

b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat, in conditiile legii, intr-o functie corespunzatoare studiilor absolvite sau cand este promovat in grad superior.

Art. 10. -Criteriile generale de evaluare a personalului contractual :

A. care ocupa posturi de executie:

1. cunostinte si experienta;

2. complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;

3. judecata si impactul deciziilor;

4. contacte si comunicare;

5. conditii de munca;

6. incompatibilitati si regimuri speciale.

B. care ocupa posturi de conducere:

1. cunostinte si experienta;

2. complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;

3. judecata si impactul deciziilor;

4. influenta, coordonare si supervizare;

5. contacte si comunicare;

6. conditii de munca;

7. incompatibilitati si regimuri speciale.

Art. 11. – Evaluatorul completeaza fisa de evaluare, al carei model este prevazut in anexa nr. 1, dupa cum urmeaza:

a) stabilesc gradul de indeplinire a obiectivelor, prin raportare la atributiile stabilite prin fisa postului;

b) stabilesc calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;

c) consemneaza, dupa caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultatile, obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante;

d) stabilesc obiectivele si criteriile specifice de evaluare pentru urmatoarea perioada deevaluare;

e) stabilesc eventualele necesitati de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate.

Art. 12. -(1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care areloc intre evaluator si persoana evaluata, in cadrul caruia:

a) se aduc la cunostinta persoanei evaluate notarile si consemnarile facute de evaluator in fisa de evaluare;

b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre persoana evaluata.

(2) In cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de opinie asupra notarilor si consemnarilor facute, in fisa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate modifica fisa de evaluare.

Art. 13. -(1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecarui obiectiv si criteriu a unei note de la 1- nivel minim la 5-nivel maxim, nota exprimand aprecierea gradului de indeplinire.

(2) Pentru a obtine nota finala a evaluatorului se face media aritmetica a notelor obtinute ca urmare a aprecierii obiectivelor si criteriilor, rezultate din media aritmetica a noteloracordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, dupa caz.

Art. 14. – Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:

a) intre 1,00-1,50 – nesatisfacator. Performanta este cu mult sub standard. In acest caz, se va evalua perspectiva daca salariatul respectiv mai poate fi mentinut pe post;

b) intre 1,51-2,00 – satisfacator. Performanta este la nivelul minim al standardelor sau putin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performantelor ce trebuie atins si de salariatii mai putin competenti sau lipsiti de experienta;

c) intre 2,01-3,00 – bine. Performanta se situeaza in limitele superioare al standardelor si ale performantelor realizate de catre ceilalti salariati;

d) intre 3,01-4,00 – foarte bine. Persoana necesita o apreciere speciala intrucat performantele sale se situeaza peste limitele superioare ale standardelor si performantelor celorlalti salariati.

Art. 15. -(1) Dupa finalizarea etapelor procedurii de evaluare mentionate la art. 5 lit. a) si b), fisa de evaluare se inainteaza managerului societatii.

(2) In situatia in care calitatea de evaluator o are managerul, fisa de evaluare nu se contrasemneaza.

Art. 16. -(1) Fisa de evaluare poate fi modificata conform deciziei contrasemnatarului, in urmatoarele cazuri:

a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii;

b) intre evaluator si persoana evaluata exista diferente de opinie care nu au putut fisolutionate de comun acord.

(2) Fisa de evaluare modificata in conditiile prevazute la alin. (1) se aduce la cunostinta salariatului evaluat.

Art. 17. -(1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la conducatorul societatii.

(2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta decatre salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei, pe baza raportului de evaluare si a referatelor intocmite de salariatul evaluat, evaluator si contrasemnatar.

(3) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei.

(4) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

CAPITOLUL III Dispozitii finale

Art. 18. – Prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (2), evaluarea performantelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2017 se va face in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei anexe.

Art. 19. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul act aditional al ROI.